Prawo do anulowania

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu trzydziestu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi trzydzieści dni od dnia, w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy przesłać nam

OnlineShopManager.de Nürnbergerstr. 112d D-96050 Bamberg E-mail info@sleepring.de Fax 0951 50 99 662

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Możesz skorzystać z załączonego przykładowego formularza anulowania, ale nie jest to obowiązkowe.

Konsekwencje anulowania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Użytkownika rodzaju dostawy innego niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowanej przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Użytkownika o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu użyjemy tych samych środków płatności, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z użytkownikiem inaczej; w żadnym wypadku użytkownik nie zostanie obciążony żadnymi opłatami z tytułu takiego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez użytkownika dowodu, że zwrócił towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Użytkownik musi zwrócić lub przekazać nam towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli towary zostaną wysłane przed upływem czternastu dni. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Koniec polityki anulowania

****************************************************************************************************

§7 Formularz anulowania

Przykładowy formularz anulowania

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij i odeślij ten formularz).

Do : OnlineShopManager.de Nürnbergerstr. 112d D-96050 Bamberg E-mail info@sleepring.de Fax 0951 50 99 662

Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*)/świadczenia następującej usługi (*)_____________________________________________________ Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)__________________ Imię i nazwisko konsumenta(-ów) _____________________________________________________ Adres konsumenta(-ów) _____________________________________________________ Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia na papierze) __________________ Data __________________

(*) Niepotrzebne skreślić.

Shopping Cart
Scroll to Top