Rätt till uppsägning

Du har rätt att säga upp detta avtal inom trettio dagar utan att ange något skäl. Ångerfristen är trettio dagar från den dag då du eller en av dig utsedd tredje part, som inte är transportören, tog godset i besittning. För att utöva din ångerrätt måste du skicka oss

OnlineShopManager.de Nürnbergerstr. 112d D-96050 Bamberg E-post info@sleepring.de Fax 0951 50 99 662

om ditt beslut att frånträda detta avtal genom ett otvetydigt uttalande (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post). Du kan använda det bifogade exemplet på annulleringsformulär, men det är inte obligatoriskt.

Konsekvenser av annullering

Om du frånträder detta avtal ska vi utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att frånträda detta avtal återbetala alla betalningar som vi mottagit från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som uppkommer till följd av ditt val av en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss). För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning. Vi kan vägra att återbetala dig förrän vi har fått tillbaka varorna eller förrän du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar tidigast. Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast inom fjorton dagar från den dag då du informerar oss om hävningen av detta avtal. Tidsfristen löper ut om du avsänder varorna innan fjortondagarsperioden har löpt ut. Du står för de direkta kostnaderna för att returnera varorna.

Slut på avbokningsreglerna

****************************************************************************************************

§7 Formulär för avbokning

Exempel på annulleringsformulär

(Om du vill häva avtalet, vänligen fyll i och returnera detta formulär).

Till : OnlineShopManager.de Nürnbergerstr. 112d D-96050 Bamberg E-post info@sleepring.de Fax 0951 50 99 662

Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) om köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänster (*)_____________________________________________________Beställt den (*)/mottaget den (*)__________________ Konsumentens/konsumenternas namn _____________________________________________________ Konsumentens/konsumenternas adress _____________________________________________________ Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast vid anmälan på papper) __________________ Datum __________________

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

Varukorg
Rulla till toppen