Sleepring LLC
1621 Central Ave

Cheyenne WY 82001
USA

Telefon: +18143008046

E-mail: info@sleepring.de

Wpis do rejestru handlowego
Sąd rejestrowy: Wyoming, USA
Numer rejestracji: ID zgłoszenia: 2019-000846866

Alternatywne metody rozwiązywania sporów (art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR)

Platforma internetowa Unii Europejskiej do internetowego rozstrzygania sporów (tzw. „platforma ODR”) jest dostępna pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zastrzeżenie

1. treść oferty online

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość dostarczonych informacji. Roszczenia wobec autora z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne spowodowane wykorzystaniem lub niewykorzystaniem dostarczonych informacji lub wykorzystaniem nieprawidłowych lub niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, chyba że istnieją dowody umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony autora.

Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez uprzedniego powiadomienia lub do zaprzestania publikacji tymczasowo lub na stałe.

2. odniesienia i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do zewnętrznych stron internetowych („hiperłącza”), które znajdują się poza obszarem odpowiedzialności autora, obowiązek odpowiedzialności wchodzi w życie tylko w przypadku, gdy autor jest świadomy treści i byłoby technicznie możliwe i uzasadnione, aby uniemożliwić korzystanie z nich w przypadku treści niezgodnych z prawem.

Autor niniejszym wyraźnie oświadcza, że w momencie tworzenia linków na stronach, do których one prowadzą, nie znajdowały się żadne nielegalne treści. Autor nie ma żadnego wpływu na obecny i przyszły wygląd, treść lub autorstwo stron, do których prowadzą linki. W związku z tym wyraźnie dystansuje się od wszystkich treści wszystkich stron, do których prowadzą linki, które zostały zmienione po utworzeniu linku. Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie do wszystkich linków i odnośników umieszczonych na własnej stronie internetowej autora, a także do wpisów osób trzecich w księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych utworzonych przez autora. Za nielegalne, nieprawidłowe lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie dostawca strony, do której następuje odniesienie, a nie osoba, która jedynie odsyła do danej publikacji za pośrednictwem linków.

3. prawo autorskie i prawo dotyczące etykietowania

Autor stara się przestrzegać praw autorskich do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty stworzone przez siebie lub wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty wolne od licencji.

Wszystkie nazwy marek i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Sama wzmianka o znaku towarowym nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich!

Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego autora należą wyłącznie do autora stron. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak obrazy, wykresy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez zgody autora.

4. ochrona danych

Jeśli istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub biznesowych (adresy e-mail, imię i nazwisko, adresy), wprowadzenie tych danych odbywa się dobrowolnie. Korzystanie i opłacanie wszystkich oferowanych usług jest – o ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione – dozwolone również bez podawania takich danych lub poprzez podanie danych zanonimizowanych lub pseudonimu. Wykorzystywanie danych kontaktowych, takich jak adresy pocztowe, numery telefonów i faksów oraz adresy e-mail opublikowane w stopce redakcyjnej lub porównywalnych informacji przez osoby trzecie do przesyłania informacji, które nie zostały wyraźnie zamówione, jest niedozwolone. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko nadawcom tak zwanych wiadomości spamowych, które naruszają ten zakaz.

5 Ważność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której użytkownik został przekierowany. Jeśli sekcje lub poszczególne warunki niniejszego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub prawidłowe, fakt ten nie ma wpływu na treść lub ważność pozostałych części.

Shopping Cart
Scroll to Top