Polityka prywatności

1. ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można zidentyfikować użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności wymienionej poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie odbywa się przez operatora strony. Ich dane kontaktowe można znaleźć w nocie prawnej na tej stronie.

W jaki sposób gromadzimy dane użytkowników?

Z jednej strony, dane użytkownika są gromadzone, gdy użytkownik nam je przekazuje. Mogą to być na przykład dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlenia strony). Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy dane użytkowników?

Niektóre dane są gromadzone w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych?

Użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymania w dowolnym momencie informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Użytkownik ma również prawo zażądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nocie prawnej, jeśli ma dalsze pytania dotyczące ochrony danych. Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia analityczne i narzędzia dostawców zewnętrznych

Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, jego zachowanie podczas surfowania może być oceniane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza zachowania użytkownika podczas surfowania jest zasadniczo anonimowa; zachowania użytkownika podczas surfowania nie można prześledzić wstecz. Użytkownik może sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec jej poprzez niekorzystanie z niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje można znaleźć w naszej polityce prywatności pod nagłówkiem „Moduły i narzędzia analityczne stron trzecich”.

Możesz sprzeciwić się tej analizie. O opcjach sprzeciwu poinformujemy w niniejszej polityce prywatności.

2 Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to robione.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca podmiotu odpowiedzialnego

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest

Sleepring LLC
1621 Central Ave

Cheyenne WY 82001
USA

Telefon: +18143008046
E-mail: info@sleepring.de

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wystarczy wysłać do nas nieformalny e-mail. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu odwołania.

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w kwestiach ochrony danych jest krajowy inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym nasza firma ma siedzibę. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane użytkownikowi lub stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, zostanie to wykonane wyłącznie w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora witryny, niniejsza witryna korzysta z połączenia szyfrowanego SSL lub SSL. Szyfrowanie TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „https://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Szyfrowane transakcje płatnicze na tej stronie

Jeśli istnieje obowiązek przekazania nam danych dotyczących płatności (np. numeru konta do autoryzacji polecenia zapłaty) po zawarciu umowy podlegającej opłacie, dane te są wymagane do przetwarzania płatności.

Transakcje płatnicze za pośrednictwem zwykłych środków płatniczych (Visa/MasterCard, polecenie zapłaty) są dokonywane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „https://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Dzięki szyfrowanej komunikacji dane dotyczące płatności przesyłane do nas nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w razie potrzeby, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nocie prawnej, jeśli ma dalsze pytania dotyczące danych osobowych.

Sprzeciw wobec reklamowych wiadomości e-mail

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w kontekście obowiązku nadruku do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy tej witryny wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, takich jak spam.

3. inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych wymagany przez prawo

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych w naszej firmie.

Sleepring LLC
1621 Central Ave

Cheyenne WY 82001
USA

Telefon: +18143008046
E-mail: info@sleepring.de

4. gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie są używane, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne pliki cookie”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji, o które prosił użytkownik (np. funkcja koszyka zakupów), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 1 litr. f DSGVO zapisane. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. W zakresie, w jakim przechowywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowania użytkownika podczas surfowania), są one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do nas. Są to:

 • Typ i wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • Adres URL strony odsyłającej
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Czas żądania serwera
 • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 litr. b RODO, które zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

Formularz kontaktowy

Jeśli użytkownik prześle nam zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, jego dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przechowywane przez nas w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez zgody użytkownika.

Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym są zatem przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może odwołać tę zgodę w dowolnym momencie. Wystarczy wysłać do nas nieformalny e-mail. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych przeprowadzonych do momentu odwołania.

Będziemy przechowywać dane podane przez użytkownika w formularzu kontaktowym, dopóki nie zażąda on ich usunięcia, nie cofnie zgody na ich przechowywanie lub nie ustanie cel ich przechowywania (np. po spełnieniu żądania użytkownika). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Rejestracja na tej stronie

Użytkownik może zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać z dodatkowych funkcji witryny. Wprowadzone dane wykorzystujemy wyłącznie w celu korzystania z danej oferty lub usługi, dla której użytkownik się zarejestrował. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą zostać podane w całości. W przeciwnym razie rejestracja zostanie odrzucona.

W przypadku istotnych zmian, na przykład w zakresie oferty lub zmian koniecznych z technicznego punktu widzenia, wykorzystamy adres e-mail podany podczas rejestracji, aby poinformować użytkownika w ten sposób.

Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wystarczy, że wyślesz nam nieformalną wiadomość e-mail. Anulowanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które już miało miejsce.

Dane zebrane podczas rejestracji będą przechowywane przez nas tak długo, jak długo użytkownik jest zarejestrowany na naszej stronie internetowej, a następnie zostaną usunięte. Ustawowe okresy przechowywania pozostają bez zmian.

Rejestracja za pomocą Facebook Connect

Zamiast rejestrować się bezpośrednio na naszej stronie internetowej, możesz zarejestrować się za pomocą Facebook Connect. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia.

Jeśli zdecydujesz się zarejestrować w Facebook Connect i klikniesz przycisk „Zaloguj się za pomocą Facebooka” / „Połącz z Facebookiem”, zostaniesz automatycznie przekierowany na platformę Facebook. Można się tam zalogować przy użyciu danych użytkownika. Spowoduje to powiązanie profilu użytkownika na Facebooku z naszą witryną internetową lub naszymi usługami. Ten link daje nam dostęp do danych użytkownika przechowywanych na Facebooku. Są to przede wszystkim:

 • Nazwa na Facebooku
 • Profil na Facebooku i zdjęcie na okładkę
 • Zdjęcie na okładkę na Facebooku
 • adres e-mail przechowywany na Facebooku
 • Facebook ID
 • Listy znajomych na Facebooku
 • Polubienia na Facebooku (informacje o „polubieniach”)
 • Urodziny
 • Płeć
 • Kraj
 • Język

Dane te są wykorzystywane do konfigurowania, udostępniania i personalizowania konta użytkownika.

Więcej informacji można znaleźć w Warunkach korzystania z Facebooka i Polityce prywatności Facebooka. Można je znaleźć na stronach: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ i https://www.facebook.com/legal/terms/.

Przetwarzanie danych (dane klientów i umowy)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do ustanowienia, treści lub zmiany stosunku prawnego (dane inwentaryzacyjne). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 litr. b RODO, które zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z naszej strony internetowej (dane dotyczące użytkowania) tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z usługi lub wystawić mu rachunek.

Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowej. Ustawowe okresy przechowywania pozostają bez zmian.

Transmisja danych po zawarciu umowy w przypadku sklepów internetowych, sprzedawców detalicznych i wysyłki towarów

Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w kontekście przetwarzania umowy, na przykład firmom, którym powierzono dostawę towarów lub instytucji kredytowej, której zlecono przetwarzanie płatności. Dalsza transmisja danych nie będzie miała miejsca lub będzie miała miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie wyrazi zgodę na transmisję. Dane użytkownika nie będą przekazywane stronom trzecim bez jego wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 litr. b RODO, które zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

Transmisja danych po zawarciu umowy o usługi i treści cyfrowe

Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w kontekście przetwarzania umowy, na przykład instytucji kredytowej odpowiedzialnej za przetwarzanie płatności.

Dalsza transmisja danych nie będzie miała miejsca lub będzie miała miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie wyrazi zgodę na transmisję. Dane użytkownika nie będą przekazywane stronom trzecim bez jego wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 litr. b RODO, które zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

5. media społecznościowe

Wtyczki Facebooka (przycisk „Lubię to” i „Udostępnij”)

Wtyczki sieci społecznościowej Facebook, dostawcy Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, są zintegrowane na naszych stronach. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Lubię to” na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Podczas odwiedzania naszych stron nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Facebooka za pośrednictwem wtyczki. Facebook otrzymuje informacje o tym, że użytkownik odwiedził naszą witrynę, wraz z jego adresem IP. Jeśli użytkownik kliknie przycisk „Lubię to” na Facebooku, będąc zalogowanym na swoim koncie na Facebooku, może połączyć zawartość naszych stron ze swoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może powiązać wizytę na naszych stronach z kontem użytkownika. Pragniemy podkreślić, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeśli użytkownik nie chce, aby Facebook mógł powiązać jego wizytę na naszych stronach z jego kontem użytkownika na Facebooku, powinien wylogować się ze swojego konta użytkownika na Facebooku.

Wtyczka Twittera

Funkcje serwisu Twitter są zintegrowane na naszych stronach. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Korzystając z Twittera i funkcji „Re-Tweet”, odwiedzane strony internetowe są powiązane z kontem użytkownika na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom. W tym procesie dane są również przesyłane do Twittera. Pragniemy podkreślić, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Twittera. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Twittera pod adresem: https://twitter.com/privacy.

Ustawienia ochrony danych na Twitterze można zmienić w ustawieniach konta na stronie https://twitter.com/account/settings.

Wtyczka Google+

Nasze strony korzystają z funkcji Google+. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Gromadzenie i udostępnianie informacji: Za pomocą przycisku Google+ można publikować informacje na całym świecie. Użytkownik i inni użytkownicy otrzymują spersonalizowane treści od Google i naszych partnerów za pośrednictwem przycisku Google+. Google przechowuje zarówno informacje o tym, że dałeś +1 dla treści, jak i informacje o stronie, którą przeglądałeś po kliknięciu +1. Twoje +1 mogą być wyświetlane jako referencje wraz z nazwą profilu i zdjęciem w usługach Google, takich jak wyniki wyszukiwania lub w profilu Google, lub w innych miejscach na stronach internetowych i reklamach w Internecie.

Google rejestruje informacje o Twoich działaniach +1 w celu ulepszenia usług Google dla Ciebie i innych. Aby móc korzystać z przycisku Google+, potrzebny jest globalnie widoczny, publiczny profil Google, który musi zawierać co najmniej nazwę wybraną dla profilu. Ta nazwa jest używana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach nazwa ta może również zastąpić inną nazwę używaną podczas udostępniania treści za pośrednictwem konta Google. Tożsamość profilu Google może być wyświetlana użytkownikom, którzy znają adres e-mail użytkownika lub posiadają inne informacje identyfikujące użytkownika.

Wykorzystanie zebranych informacji: Oprócz zastosowań wyjaśnionych powyżej, podane przez użytkownika informacje będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującą Polityką prywatności Google. Google może publikować podsumowane statystyki dotyczące aktywności +1 użytkowników lub przekazywać je użytkownikom i partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy lub powiązane strony internetowe.

Wtyczka Instagram

Funkcje usługi Instagram są zintegrowane na naszych stronach. Funkcje te są oferowane przez Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie na Instagramie, może połączyć zawartość naszych stron ze swoim profilem na Instagramie, klikając przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram może powiązać wizytę na naszych stronach z kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Instagram.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Instagrama: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Wtyczka Tumblr

Nasze strony używają przycisków z serwisu Tumblr. Dostawcą jest Tumblr, Inc, 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA.

Przyciski te umożliwiają udostępnienie postu lub strony na Tumblr lub śledzenie dostawcy na Tumblr. Gdy użytkownik odwiedza jedną z naszych witryn z przyciskiem Tumblr, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Tumblr. Nie mamy wpływu na zakres danych, które Tumblr gromadzi i przesyła za pomocą tej wtyczki. Zgodnie z aktualnym stanem, przesyłany jest adres IP użytkownika i adres URL odpowiedniej strony internetowej.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Tumblr pod adresem: https://www.tumblr.com/policy/de/privacy.

Wtyczka LinkedIn

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji sieci LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Za każdym razem, gdy odwiedzana jest jedna z naszych stron zawierających funkcje LinkedIn, nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany, że użytkownik odwiedził naszą witrynę za pomocą adresu IP. Jeśli użytkownik kliknie przycisk „Poleć” LinkedIn i jest zalogowany na swoim koncie LinkedIn, LinkedIn może powiązać wizytę użytkownika na naszej stronie internetowej z użytkownikiem i jego kontem użytkownika. Pragniemy podkreślić, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez LinkedIn.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Wtyczka XING

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji sieci XING. Dostawcą jest XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy.

Za każdym razem, gdy odwiedzana jest jedna z naszych stron zawierających funkcje XING, nawiązywane jest połączenie z serwerami XING. O ile nam wiadomo, w procesie tym nie są przechowywane żadne dane osobowe. W szczególności nie są przechowywane żadne adresy IP ani oceniane zachowania użytkowników.

Więcej informacji na temat ochrony danych i przycisku XING Share można znaleźć w polityce prywatności XING pod adresem: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Wtyczka Pinterest

Na naszej stronie internetowej używamy wtyczek społecznościowych z sieci społecznościowej Pinterest, która jest obsługiwana przez Pinterest Inc, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA („Pinterest”).

Gdy użytkownik odwiedza stronę zawierającą taką wtyczkę, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Pinterest. Wtyczka przesyła dane dziennika do serwera Pinterest w USA. Te dane dziennika mogą zawierać adres IP użytkownika, adres odwiedzanych stron internetowych, które również zawierają funkcje Pinterest, typ i ustawienia przeglądarki, datę i godzinę żądania, korzystanie z Pinterest i plików cookie.

Więcej informacji na temat celu, zakresu i dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Pinterest, a także praw użytkownika w tym zakresie i możliwości ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

Loopingo wtyczka
W przypadku naszych ofert kuponów korzystamy z usług loopingo GmbH, Nymphenburgerstr. 12, 80335 Monachium. Aby przygotować voucher, przekazujemy adres e-mail do loopingo w formie zaszyfrowanej (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO). Adres IP, który jest używany przez loopingo wyłącznie do celów bezpieczeństwa danych, jest zwykle anonimizowany po siedmiu dniach. Ponadto przekazujemy do loopingo pseudonimizowany numer zamówienia, wartość zamówienia wraz z walutą, kodem pocztowym, płcią i znacznikiem czasu w celu przygotowania oferty. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez loopingo można znaleźć w informacjach o ochronie danych online na stronie www.loopingo.com/datenschutz.

6. narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookie. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Przechowywanie plików cookie Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litr. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.

Anonimizacja adresów IP

Aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP na tej stronie. W rezultacie adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach-sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przesłany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google będzie wykorzystywać te informacje do analizy korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że jeśli to zrobi, może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Użytkownik może również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z witryny przez użytkownika (w tym adresu IP użytkownika) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Użytkownik może zapobiec gromadzeniu jego danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Plik cookie rezygnacji zostanie ustawiony, aby zapobiec gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Dezaktywuj Google Analytics.

Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych zamówienia

Zawarliśmy umowę z Google na zlecone przetwarzanie danych i w pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Charakterystyka demograficzna w Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji „charakterystyki demograficznej” Google Analytics. Umożliwia to tworzenie raportów zawierających informacje na temat wieku, płci i zainteresowań odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach od Google i danych odwiedzających od dostawców zewnętrznych. Danych tych nie można przypisać do konkretnej osoby. Użytkownik może wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie za pośrednictwem ustawień reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia swoich danych przez Google Analytics, jak opisano w sekcji „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Google AdSense

Ta strona korzysta z Google AdSense, usługi integracji reklam Google Inc („Google”). Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense wykorzystuje pliki „cookies”, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Google AdSense wykorzystuje również tak zwane sygnały nawigacyjne (niewidoczne grafiki). Te sygnały nawigacyjne mogą być wykorzystywane do analizowania informacji, takich jak ruch odwiedzających na tych stronach.

Informacje generowane przez pliki cookie i sygnalizatory WWW na temat korzystania z tej witryny (w tym adres IP użytkownika) oraz dostarczania formatów reklamowych są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Informacje te mogą być przekazywane przez Google partnerom umownym Google. Google nie będzie jednak łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez użytkownika.

Pliki cookie AdSense są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 litr. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.

Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że jeśli to zrobi, może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

Remarketing Google Analytics

Nasze strony internetowe korzystają z funkcji remarketingu Google Analytics w połączeniu z funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick na różnych urządzeniach. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Funkcja ta umożliwia powiązanie grup docelowych reklam utworzonych za pomocą remarketingu Google Analytics z funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick na różnych urządzeniach. W ten sposób oparte na zainteresowaniach, spersonalizowane wiadomości reklamowe, które zostały dostosowane do użytkownika w zależności od jego wcześniejszego użytkowania i zachowania podczas surfowania na jednym urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym), mogą być również wyświetlane na innym urządzeniu końcowym (np. tablecie lub komputerze).

Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, Google połączy w tym celu historię przeglądania stron internetowych i aplikacji z jego kontem Google. W ten sposób te same spersonalizowane komunikaty reklamowe mogą być wyświetlane na każdym urządzeniu końcowym, na którym użytkownik loguje się za pomocą swojego konta Google.

Aby wspierać tę funkcję, Google Analytics gromadzi uwierzytelnione przez Google identyfikatory użytkowników, które są tymczasowo powiązane z naszymi danymi Google Analytics w celu definiowania i tworzenia grup docelowych dla reklam na różnych urządzeniach.

Użytkownik może trwale sprzeciwić się remarketingowi/targetowaniu na różnych urządzeniach, dezaktywując spersonalizowane reklamy na swoim koncie Google, klikając ten link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Dane gromadzone na koncie Google są podsumowywane wyłącznie na podstawie zgody użytkownika, którą może on wyrazić lub odwołać w Google (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku procesów gromadzenia danych, które nie są łączone z kontem Google użytkownika (np. ponieważ użytkownik nie posiada konta Google lub sprzeciwił się łączeniu), gromadzenie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 1 litr. f RODO. Uzasadniony interes wynika z faktu, że operator strony internetowej jest zainteresowany anonimową analizą odwiedzających stronę internetową do celów reklamowych.

Dalsze informacje i postanowienia dotyczące ochrony danych można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords i śledzenie konwersji Google

Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy firmy Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”).

W ramach Google AdWords używamy tak zwanego śledzenia konwersji. Jeśli użytkownik kliknie reklamę umieszczoną przez Google, plik cookie jest ustawiany w celu śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze użytkownika. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci dowiadują się o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkowników. Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w śledzeniu, może sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu, łatwo dezaktywując plik cookie Google Conversion Tracking za pośrednictwem przeglądarki internetowej w ustawieniach użytkownika. Nie będą one wtedy uwzględniane w statystykach śledzenia konwersji.

Przechowywanie „plików cookie konwersji” odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litr. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.

Więcej informacji na temat Google AdWords i Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Google reCAPTCHA

Na naszych stronach internetowych używamy „Google reCAPTCHA” (zwanego dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane wprowadzane na naszych stronach internetowych (np. w formularzu kontaktowym) są wprowadzane przez człowieka, czy przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego witrynę na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający wejdzie na stronę internetową. Aby to przeanalizować, reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas spędzony na stronie internetowej przez odwiedzającego lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są informowani o tym, że przeprowadzana jest analiza.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litr. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swojej strony internetowej przed niewłaściwym zautomatyzowanym szpiegowaniem i spamem.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google można znaleźć pod następującymi linkami: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ i https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Piksel Facebooka

Nasza witryna internetowa wykorzystuje piksel akcji odwiedzającego firmy Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) do pomiaru konwersji.

W ten sposób można śledzić zachowanie odwiedzających witrynę po przekierowaniu ich na stronę dostawcy poprzez kliknięcie reklamy na Facebooku. Umożliwia to ocenę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych oraz optymalizację przyszłych działań reklamowych.

Gromadzone dane są anonimowe dla nas jako operatora tej witryny; nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat tożsamości użytkownika. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, aby umożliwić połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych zgodnie z Polityką wykorzystania danych Facebooka. Umożliwia to Facebookowi umieszczanie reklam na stronach Facebooka i poza nim. Na takie wykorzystanie danych nie mamy wpływu jako operator strony internetowej.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Funkcję remarketingu „Custom Audiences” można również wyłączyć w ustawieniach reklam na stronie https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Aby to zrobić, musisz być zalogowany na Facebooku.

Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz wyłączyć reklamy oparte na użytkowaniu z Facebooka na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance: https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Korzystanie z PayPal jako dostawcy usług płatniczych

Oferujemy możliwość przetwarzania transakcji płatniczej za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg). Odpowiada to naszemu uzasadnionemu interesowi w oferowaniu skutecznej i bezpiecznej metody płatności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W tym kontekście przekazujemy firmie PayPal następujące dane, o ile jest to konieczne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Imię
Nazwisko
Adres
Adres e-mail
Numer telefonu

Przetwarzanie danych określonych w niniejszej sekcji nie jest wymagane przez prawo lub umowę. Nie możemy przetworzyć płatności za pośrednictwem PayPal bez przekazania danych osobowych użytkownika. [Masz możliwość wyboru innej metody płatności].

PayPal przeprowadza weryfikację kredytową w przypadku różnych usług, takich jak płatność za pomocą polecenia zapłaty, aby zapewnić gotowość i zdolność do zapłaty. Odpowiada to uzasadnionemu interesowi firmy PayPal (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i służy realizacji umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W tym celu dane użytkownika (imię i nazwisko, adres i data urodzenia, dane konta bankowego) zostaną przekazane agencjom kredytowym. Nie mamy wpływu na ten proces i otrzymujemy jedynie informację, czy płatność została dokonana, odrzucona lub oczekuje na weryfikację.

Więcej informacji na temat opcji sprzeciwu i usunięcia danych w systemie PayPal można znaleźć na stronie: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full Dane użytkownika będą przechowywane do momentu zakończenia przetwarzania płatności. Obejmuje to również czas potrzebny na przetwarzanie zwrotów, zarządzanie należnościami i zapobieganie oszustwom. Obowiązuje nas ustawowy okres przechowywania danych zgodnie z [§ 147 AO / § 257 HGB.

Informacje techniczne

Należy sprawdzić, czy tworzone są pliki dziennika zdarzeń PayPal, które mogą zawierać dane osobowe w postaci zwykłego tekstu.

Informacje prawne

Brak przetwarzania zamówień zgodnie z art. 28 RODO Firma PayPal nie jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art. 4 nr 8 RODO. Istnieje oddzielna odpowiedzialność. (https://www.lda.bayern.de/media/FAQ_Abgrenzung_Auftragsverarbeitung.pdf)

Cloudflare
Korzystamy z sieci dostarczania treści (CDN) firmy Cloudflare Germany GmbH, Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 Monachium, Niemcy (Cloudflare) w celu zwiększenia bezpieczeństwa i szybkości dostarczania naszej witryny. Odpowiada to naszemu uzasadnionemu interesowi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). CDN to sieć rozproszonych serwerów [weltweit], która jest w stanie dostarczać zoptymalizowaną zawartość do użytkownika witryny. W tym celu dane osobowe mogą być przetwarzane w plikach dziennika serwera Cloudflare. Porównaj wyjaśnienia w sekcji „Hosting”.

Cloudflare jest odbiorcą danych osobowych użytkownika i działa dla nas jako podmiot przetwarzający. Odpowiada to naszemu uzasadnionemu interesowi w rozumieniu art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO, aby nie obsługiwać samej sieci dostarczania treści.

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych. To, czy sprzeciw jest skuteczny, należy ustalić w ramach równoważenia interesów.

Przetwarzanie danych określonych w niniejszej sekcji nie jest wymagane przez prawo lub umowę. Funkcjonalność strony internetowej nie jest gwarantowana bez przetwarzania danych.

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez Cloudflare tak długo, jak będzie to konieczne do opisanych celów.

Więcej informacji na temat sprzeciwu i możliwości usunięcia Cloudflare można znaleźć na stronie: https://opr.vc/docs/cdn/cloudflare/https%3A%2F%2Fwww.cloudflare.com%2Fresources%2Fassets%2Fslt3lc6tev37%2F1M1j5uuFDuLTYiZJJDPBag%2F770322411bcac7f8bcc350e31b1e8319%2FCustomer_DPA_v.3_1_-_de-de_19_Oct_2020.pdf.

Cloudflare wdrożył środki zgodności dla międzynarodowych transferów danych. Mają one zastosowanie do wszystkich globalnych działań, w ramach których Cloudflare przetwarza dane osobowe osób fizycznych w UE. Środki te opierają się na standardowych klauzulach umownych UE (SCC). Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.cloudflare.com/cloudflare_customer_SCCs-German.pdf

HubSpot

Korzystamy z usług producenta oprogramowania HubSpot. HubSpot to firma programistyczna z USA posiadająca oddział w Irlandii (HubSpot European Headquarters, Ground Floor, Two Dockland Central, Guild Street, Dublin 1, Irlandia).

HubSpot to platforma usługowa. Wykorzystywana usługa to zintegrowane oprogramowanie, za pomocą którego możemy zarządzać danymi klientów i obejmować różne aspekty naszego marketingu online. Obejmuje to analizę stron docelowych i raportowanie. Używane są tak zwane „sygnały nawigacyjne”, a pliki cookie są przechowywane na urządzeniu, z którego korzystasz.

Gromadzone mogą być na przykład następujące dane osobowe:

 • Adres IP,
 • położenie geograficzne,
 • Typ przeglądarki,
 • Czas trwania wizyty,
 • przeglądanych stron.

Zebrane informacje i zawartość naszej strony internetowej są przechowywane na serwerach naszego partnera w zakresie oprogramowania HubSpot Ireland. Używamy HubSpot do analizy korzystania z naszej strony internetowej. Dzięki temu możemy stale optymalizować naszą stronę internetową i czynić ją bardziej przyjazną dla użytkownika. Używamy również informacji w celu określenia, które z usług naszej firmy są interesujące dla klientów i subskrybentów newslettera oraz w celu skontaktowania się z nimi w celach reklamowych. Ponadto korzystamy z analizy w celu optymalizacji naszej strony internetowej.

Używamy jednak adresu IP użytkownika tylko w okrojonej wersji. Oznacza to, że adres IP użytkowników jest skracany przez HubSpot w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach-sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer HubSpot w USA i tam skrócony.

Ciasteczka mają normalną żywotność wynoszącą 13 miesięcy. Ponadto usuwamy dane osobowe zebrane za pośrednictwem HubSpot, gdy tylko cel, dla którego zostały zebrane, zostanie osiągnięty, chyba że usunięcie jest sprzeczne z ustawowymi okresami przechowywania.

Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z oferty online przez użytkownika mogą być zazwyczaj również przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z. Art. 6 ust. 1 litr. a RODO, pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to zgodę za pośrednictwem naszego banera. Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie. Kliknij tenlink
i wprowadzić odpowiednie ustawienia za pośrednictwem naszego banera. Przekazanie do państwa trzeciego odbywa się na podstawie art. 49 ust. 1 litr. a RODO.

Więcej informacji na temat działania HubSpot można znaleźć w polityce prywatności HubSpot Inc.

7. biuletyn informacyjny

Dane biuletynu

Jeśli użytkownik chce otrzymywać biuletyn oferowany na stronie internetowej, wymagamy podania adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy użytkownik jest właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyraża zgodę na otrzymywanie biuletynu. Dalsze dane nie są gromadzone lub są gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich stronom trzecim.

Dane wprowadzone w formularzu rejestracji do newslettera są przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i jego wykorzystanie do wysyłania newslettera w dowolnym momencie, na przykład za pomocą linku „anuluj subskrypcję” w newsletterze. Anulowanie nie ma wpływu na zgodność z prawem już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane przekazane nam w celu subskrypcji biuletynu będą przechowywane przez nas do momentu rezygnacji z subskrypcji biuletynu i usuwane po rezygnacji z subskrypcji biuletynu. Nie ma to wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach (np. adresy e-mail dla obszaru członkowskiego).

CleverReach

Ta strona internetowa używa CleverReach do wysyłania newsletterów. Dostawcą jest CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach to usługa, która może być używana do organizowania i analizowania wysyłania newsletterów. Dane wprowadzone w celu otrzymywania newslettera (np. adres e-mail) będą przechowywane na serwerach CleverReach w Niemczech lub Irlandii.

Nasze newslettery wysyłane za pomocą CleverReach pozwalają nam analizować zachowanie odbiorców newslettera. Możliwe jest między innymi przeanalizowanie, ilu odbiorców otworzyło wiadomość newslettera i jak często kliknięto na link w newsletterze. Śledzenie konwersji może być również wykorzystywane do analizowania, czy po kliknięciu łącza w newsletterze miało miejsce wcześniej zdefiniowane działanie (np. zakup produktu na naszej stronie internetowej). Więcej informacji na temat analizy danych przez biuletyny CleverReach można znaleźć na stronie: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może odwołać tę zgodę w dowolnym momencie, rezygnując z subskrypcji biuletynu. Anulowanie nie ma wpływu na zgodność z prawem już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Jeśli użytkownik nie chce, aby CleverReach analizował jego dane, musi zrezygnować z subskrypcji newslettera. W tym celu podajemy link w każdej wiadomości newslettera. Z subskrypcji newslettera można również zrezygnować bezpośrednio na stronie internetowej.

Dane przekazane nam w celu subskrypcji biuletynu będą przechowywane przez nas do momentu rezygnacji z subskrypcji biuletynu i zostaną usunięte zarówno z naszych serwerów, jak i serwerów CleverReach po rezygnacji z subskrypcji biuletynu. Nie ma to wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach (np. adresy e-mail dla obszaru członkowskiego).

Więcej szczegółów można znaleźć w polityce prywatności CleverReach pod adresem: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Zawarcie umowy o przetwarzanie danych na zlecenie

Zawarliśmy umowę z CleverReach na przetwarzanie danych na zlecenie i w pełni wdrażamy surowe wymogi niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z CleverReach.

8. wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza witryna korzysta z wtyczek witryny YouTube obsługiwanej przez Google. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy użytkownik odwiedza jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Informuje to serwer YouTube, które z naszych stron odwiedził użytkownik.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Korzystanie z YouTube ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 litr. f RODO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Czcionki internetowe Google

Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu znormalizowanego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu używana przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Informuje to Google, że nasza strona internetowa została odwiedzona za pośrednictwem adresu IP użytkownika. Korzystanie z Google Web Fonts ma na celu jednolitą i atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 litr. f RODO.

Jeśli przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer użyje standardowej czcionki.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Mapy Google

Ta witryna korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na transmisję danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online i ułatwienie znalezienia miejsc, które wskazaliśmy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 litr. f RODO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

9. dostawca usług płatniczych

PayPal

Na naszej stronie internetowej oferujemy między innymi płatności za pośrednictwem PayPal. Dostawcą tej usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwany dalej „PayPal”).

W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem systemu PayPal wprowadzone dane dotyczące płatności zostaną przesłane do systemu PayPal.

Przesyłanie danych użytkownika do PayPal odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litr. a RODO (zgoda) i art. 6 ust. 1 litr. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy). Użytkownik ma możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Anulowanie nie ma wpływu na skuteczność operacji przetwarzania danych, które miały miejsce w przeszłości.

Natychmiastowy przelew bankowy

Na naszej stronie internetowej oferujemy płatności za pośrednictwem „Sofortüberweisung”. Dostawcą tej usługi płatniczej jest Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (zwana dalej „Sofort GmbH”).

Za pomocą procedury „Sofortüberweisung” otrzymujemy potwierdzenie płatności od Sofort GmbH w czasie rzeczywistym i możemy natychmiast rozpocząć wypełnianie naszych zobowiązań.

Jeśli zdecydowałeś się na metodę płatności „Sofortüberweisung”, przesyłasz kod PIN i ważny numer TAN do Sofort GmbH, za pomocą którego mogą zalogować się na Twoje konto bankowości internetowej. Po zalogowaniu Sofort GmbH automatycznie sprawdza saldo konta i wykonuje przelew do nas przy użyciu przesłanego numeru TAN. Następnie natychmiast wysyła nam potwierdzenie transakcji. Po zalogowaniu automatycznie sprawdzane są również obroty, limit kredytowy kredytu w rachunku bieżącym oraz istnienie innych rachunków i ich sald.

Oprócz kodu PIN i numeru TAN, dane dotyczące płatności wprowadzone przez użytkownika oraz jego dane osobowe zostaną również przesłane do Sofort GmbH. Dane osobowe użytkownika obejmują imię i nazwisko, adres, numer(y) telefonu, adres e-mail, adres IP oraz wszelkie inne dane wymagane do przetwarzania płatności. Przekazanie tych danych jest niezbędne do ustalenia tożsamości użytkownika i zapobieżenia próbom oszustwa.

Przekazywanie danych do Sofort GmbH odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litr. a RODO (zgoda) i art. 6 ust. 1 litr. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy). Użytkownik ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Anulowanie nie ma wpływu na skuteczność operacji przetwarzania danych, które miały miejsce w przeszłości.

Szczegółowe informacje na temat płatności natychmiastowym przelewem bankowym można znaleźć pod następującymi linkami: https://www.sofort.de/datenschutz.html i https://www.klarna.com/sofort/.

Kontakt przez E-MAIL

Użytkownik może również przesyłać nam zapytania, w szczególności dotyczące wolnych miejsc pracy, bezpośrednio pocztą elektroniczną na adresy podane na stronach internetowych. Dane te są przechowywane w naszym systemie pocztowym.

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa: Wysyłanie niezaszyfrowanych wiadomości e-mail przez Internet nie jest wystarczająco zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Szyfrowanie przy użyciu S/MIME lub TLS może być używane do poufnej komunikacji.

Kontakt / czat online (na żywo) za pośrednictwem Smartsupp

Ta strona korzysta z wtyczki czatu Smartsupp. Dostawcą jest Smartsupp, Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Czechy

Możesz użyć Smartsupp, aby rozpocząć bezpośrednią komunikację z pracownikami. Wtyczka Smartsupp na tej stronie internetowej rejestruje dane (informacje o przeglądarce, odwiedzaną zawartość strony i konwersację) anonimowo, gdy odwiedzana jest strona internetowa i gdy informacje są wymieniane między odwiedzającym a naszym pracownikiem. Używane są „sesyjne” pliki cookie, które są usuwane po zakończeniu wizyty na stronie internetowej. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych. Dane są zazwyczaj przesyłane w postaci zaszyfrowanej na serwery w UE.

Przechowywanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litr. a i f RODO. Odwiedzający może dobrowolnie skorzystać z tej funkcji, aby skontaktować się bezpośrednio z operatorem witryny. Operator strony internetowej ma również uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Użytkownik może zapobiec gromadzeniu swoich danych przez Smartsupp, nie korzystając z funkcji czatu na tej stronie. Można również zainstalować dodatek w przeglądarce, który blokuje tę wtyczkę.

Przetwarzanie danych zamówienia

Dane są przetwarzane, gdy użytkownik odwiedza stronę internetową. Smartsupp opisuje przetwarzanie danych w sposób przejrzysty zgodnie z wymogami RODO na stronie https://www.smartsupp.com/de/privacy.

paymill
Polecenia zapłaty S€PA i karty kredytowe (American Express, MasterCard, VISA) są przetwarzane za pośrednictwem systemu dostawcy płatności paymill (https://www.paymill.com/de). W związku z tym żadne informacje dotyczące kart kredytowych nie są przechowywane na naszym serwerze. Centrum danych Paymill spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa organizacji kartowych. Wykorzystuje tylko najnowsze technologie szyfrowania i bezpieczeństwa. Centrum danych jest monitorowane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i gwarantuje maksymalną dostępność.

Płatności Amazon
Dzięki Amazon Payments zapewniamy usługę, która umożliwia dokonywanie płatności za nasze produkty przy użyciu metod płatności już zapisanych na koncie Amazon.de. W związku z tym żadne informacje dotyczące kart kredytowych nie są przechowywane na naszym serwerze. Płatności można dokonywać za pomocą karty kredytowej lub debetowej, przelewu bankowego lub salda „Amazon Payments”.

Zakup na rachunek
Jeśli uzgodniono płatność z góry lub zakup na rachunek, płatność jest wymagalna natychmiast po zawarciu umowy. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie otrzymania płatności. Po pomyślnym dokonaniu płatności otrzymasz od nas potwierdzenie zamówienia pocztą elektroniczną. W załączniku znajduje się faktura do wglądu. Możesz również uzyskać dostęp do danych zamówienia i faktur online za pośrednictwem opcji logowania klienta.

Czcionki Google

Na naszej stronie używamy czcionek Google. Umożliwia to wyświetlanie czcionek. Google Fonts jest usługą firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043). Te czcionki internetowe są integrowane przez wywołanie serwera, zwykle serwera Google w USA. Może to spowodować przesłanie na serwer i zapisanie przez Google następujących danych:

 • Nazwa i wersja używanej przeglądarki
 • Strona internetowa, z której wysłano zapytanie (adres URL strony odsyłającej)
 • System operacyjny komputera
 • Rozdzielczość ekranu komputera
 • Adres IP komputera wysyłającego żądanie
 • Ustawienia językowe przeglądarki lub systemu operacyjnego używanego przez użytkownika

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google, do której można uzyskać dostęp tutaj:

www.google.com/fonts#AboutPlace:about

www.google.com/policies/privacy/

Korzystanie z czcionek Google Fonts służy ułatwieniu użytkownikowi czytania naszej strony internetowej i uczynieniu jej bardziej atrakcyjną graficznie, a zatem opiera się na naszych uzasadnionych interesach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Art. 6 ust. S. 1 lit. f RODO.

Shopping Cart
Scroll to Top