Právo na zrušení

Máte právo odstoupit od této smlouvy do třiceti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je třicet dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali zboží. Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nám zaslat

OnlineShopManager.de Nürnbergerstr. 112d D-96050 Bamberg E-mail info@sleepring.de Fax 0951 50 99 662

o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář, ale není to povinné.

Důsledky zrušení

Odstoupíte-li od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vaší volby jiného typu doručení, než je nejlevnější typ standardního doručení, který nabízíme), a to bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám nebudou účtovány žádné poplatky za tuto úhradu. Můžeme vám odmítnout vrátit peníze, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve. Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy.

Ukončení storno podmínek

****************************************************************************************************

§7 Storno formulář

Vzorový formulář pro zrušení

(Pokud si přejete smlouvu zrušit, vyplňte a vraťte tento formulář).

Na : OnlineShopManager.de Nürnbergerstr. 112d D-96050 Bamberg E-mail info@sleepring.de Fax 0951 50 99 662

Tímto odvolávám/odvoláváme (*) smlouvu uzavřenou mezi mnou/námi (*) na nákup následujícího zboží (*)/poskytnutí následující služby (*)_____________________________________________________Objednáno dne (*)/přijato dne (*)__________________ Jméno spotřebitele/spotřebitelů _____________________________________________________ Adresa spotřebitele/spotřebitelů _____________________________________________________ Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze u oznámení v listinné podobě) __________________ Datum __________________

(*) Nehodící se škrtněte.

Nákupní košík
Přejít nahoru