Ogólne warunki handlowe

§1 Ważność wobec przedsiębiorców i definicje pojęć

(1) Poniższe Ogólne Warunki mają zastosowanie do wszystkich dostaw między nami a konsumentem
w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są ani
można przypisać ich działalności handlowej lub niezależnej działalności zawodowej (§ 13 BGB).

§2 Zawarcie umowy, przechowywanie tekstu umowy

(1) Poniższe postanowienia dotyczące zawierania umów mają zastosowanie do zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.

(2) W przypadku zawarcia umowy, umowa jest zawierana z

Sleepring LLC
1621 Central Ave
Cheyenne WY 82001
USA

zmaterializowane.

(3) Prezentacja towarów w naszym sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty umownej z naszej strony,
ale są jedynie niewiążącym zaproszeniem konsumenta do zamówienia towarów. Zamawiając pożądane towary, konsument składa zamówienie na
klientowi wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna.
(4) Po otrzymaniu zamówienia w naszym sklepie internetowym obowiązują następujące zasady:
Konsument składa wiążącą ofertę umowną poprzez pomyślne zakończenie procedury zamówienia przewidzianej w naszym sklepie internetowym.

Zamówienie jest składane w następujących krokach:

1) Wybór pożądanych towarów

2) Potwierdź, klikając przycisk „Zamów”.

3) Sprawdzanie szczegółów w koszyku zakupów

4) Naciśnij przycisk „Do kasy”

5) Zalogować się do sklepu internetowego po dokonaniu rejestracji i wprowadzeniu danych logowania (adres e-mail i hasło).

6) Ponownie sprawdzić lub poprawić wprowadzone dane.

7) Wiążąca wysyłka zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „zamów za opłatą” lub „kup”.

Przed złożeniem wiążącego zamówienia konsument może kliknąć przycisk „Wstecz” w przeglądarce internetowej, z której korzysta, aby wrócić do poprzedniej strony.
Klient może sprawdzić swoje dane i powrócić na stronę internetową, na której zarejestrowane są dane klienta, i poprawić wprowadzone błędy lub zamknąć stronę.
Przeglądarka internetowa, aby anulować proces zamówienia.
Natychmiast potwierdzamy otrzymanie zamówienia za pomocą automatycznie wygenerowanej wiadomości e-mail („potwierdzenie zamówienia”). Tym samym akceptujemy twoją ofertę.

(5) Przechowywanie tekstu umowy w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego: Przechowujemy tekst umowy i przesyłamy dane zamówienia oraz nasze Ogólne Warunki Handlowe pocztą elektroniczną. OWH można również wyświetlić w dowolnym momencie na stronie https://sleepring.de/agb.

(6) „W celu sprawdzenia zdolności kredytowej Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss, Niemcy, przekaże nam dane adresowe i dane dotyczące zdolności kredytowej przechowywane w bazie danych użytkownika, w tym wartości punktowe określone na podstawie procedur matematyczno-statystycznych, pod warunkiem, że w wiarygodny sposób wykażemy nasz uzasadniony interes. Między innymi dane adresowe są również wykorzystywane do obliczania wyniku.”

Wcześniejsze zamówienia można wyświetlić w strefie klienta w sekcji Moje konto –> Moje zamówienia.

§3 Ceny, koszty wysyłki, płatność, termin płatności

(1) Podane ceny zawierają ustawowy podatek VAT i inne składniki ceny. Mogą zostać doliczone koszty wysyłki.

(2) Konsument ma możliwość dokonania płatności poprzez
Przedpłata, PayPal, karta kredytowa lub faktura.

(3) Jeśli konsument wybrał płatność z góry, zobowiązuje się zapłacić cenę zakupu natychmiast po zawarciu umowy.

§4 Dostawa

(1) O ile w opisie produktu nie zaznaczono wyraźnie inaczej, wszystkie oferowane przez nas produkty są gotowe do natychmiastowej wysyłki.
Dostawa następuje najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych.
W przypadku płatności z góry, termin dostawy rozpoczyna się następnego dnia po dokonaniu płatności.
zlecenie płatnicze do banku, któremu zlecono przelew, a dla wszystkich innych metod płatności następnego dnia po zawarciu umowy.
Jeżeli termin przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy w miejscu dostawy, termin upływa następnego dnia roboczego.

(2) Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia jakości towarów ponosi klient.
Prawo własności sprzedanych towarów nie przechodzi na kupującego do momentu przekazania towarów kupującemu, nawet w przypadku sprzedaży wysyłkowej.

§5 Zachowanie tytułu własności

Zastrzegamy sobie prawo własności towarów do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.

****************************************************************************************************

§6 Prawo odstąpienia od umowy przez klienta będącego konsumentem:


Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami, przy czym konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w następujących celach,
których nie można w przeważającej mierze przypisać ich komercyjnej lub niezależnej działalności zawodowej:

Polityka anulowania

Prawo do anulowania

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu trzydziestu dni bez podania przyczyny.

Okres anulowania wynosi trzydzieści dni od dnia, w którym użytkownik lub wyznaczona przez niego osoba trzecia odstąpiła od umowy,
który nie jest przewoźnikiem, wszedł w posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy przesłać nam

OnlineShopManager.com
Nürnberger Str. 112 D
D-96050 Bamberg
E-mail info@sleepring.de
Fax 0951 50 99 662

za pomocą wyraźnego oświadczenia (np. listu wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji,
anulować niniejszą umowę. Możesz skorzystać z załączonego przykładowego formularza anulowania, ale nie jest to obowiązkowe.

Konsekwencje anulowania

W przypadku odstąpienia przez użytkownika od niniejszej umowy zwrócimy mu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym
koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że użytkownik wybrał sposób dostawy inny niż
najkorzystniejsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni.
od dnia, w którym otrzymamy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy.
W przypadku tego zwrotu użyjemy tych samych środków płatności, które zostały użyte w pierwotnej transakcji,
chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej z użytkownikiem; w żadnym wypadku użytkownik nie zostanie obciążony żadnymi opłatami za tę spłatę.

Możemy odmówić dokonania zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia dowodu,
zwrotu towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Użytkownik musi zwrócić towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformował nas o
poinformować nas o anulowaniu niniejszej umowy. Termin został dotrzymany,
w przypadku wysłania towarów przed upływem okresu czternastu dni.

Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Koniec polityki anulowania

****************************************************************************************************

§7 Formularz anulowania

Przykładowy formularz anulowania

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij i odeślij ten formularz).

Do :
OnlineShopManager.com
Nürnberger Str. 112 D
D-96050 Bamberg
E-mail info@sleepring.de
Fax 0951 50 99 662

Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*)/świadczenia następującej usługi (*)_____________________________________________________ Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)

__________________

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

_____________________________________________________

Adres konsumenta(-ów)

_____________________________________________________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia na papierze)

__________________

data

__________________

(*) Niepotrzebne skreślić.

§8 Gwarancja

Zastosowanie mają ustawowe przepisy dotyczące gwarancji.

§9 Język umowy

Językiem umowy jest wyłącznie język niemiecki.

Status GTC lipiec 2016 r.

Darmowy AGB stworzony przez agb.de

Shopping Cart
Scroll to Top